About

บริการเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้า

ธุรกิจที่จำเป็นต้องมีการนำเข้าสินค้าผ่านทางเรือ อากาศ หรือทางบก จำเป็นต้องมีตัวแทนนำเข้าสินค้าเพื่อ ทำหน้าที่แทนบริษัทผู้นำเข้าและติดต่อและประสานงานเดินเรื่องเอกสารและอื่นๆอีกหลายอย่าง ผ่านกับกรมศุลกากร เพราะสินค้าที่นำเข้าต้องมีการตรวจสอบ ว่าเป็นสินค้าใดผิดกฎหมายหรือไม่และต้องมีการเสียภาษีเท่าใด ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวแทนออกของจะดำเนินเรื่องให้กับผู้นำเข้าทั้งหมด โดยผู้นำเข้าต้องติดต่อหาตัวแทนที่ไว้ใจได้ และทำงานดีตรงต่อเวลาและที่สำคัญต้องติดต่อได้ตลอดเวลาในยามฉุกเฉิน.

บริการเป็นตัวแทนส่งออกสินค้า

เราให้บริการเป็นตัวแทนส่งออกสินค้า ธุรกิจที่จำเป็นต้องมีการส่งออกสินค้าผ่านทางเรือ อากาศ หรือทางบก จำเป็นที่จะต้องมีตัวแทนส่งออกสินค้า เพื่อทำหน้าที่แทนบริษัทแทนบริษัทผู้ส่งออก ติดต่อและประสานงานเดินเรื่องเอกสารและอื่นๆอีกหลายอย่าง ผ่านกับกรมศุลกากร เพราะสินค้าที่จะทำการส่งออก ต้องมีการได้รับการตรวจสอบ ว่าเป็นสินค้าใดผิดกฎหมายหรือไม่ และต้องมีการเสียภาษีเป็นจำนานเท่าใด ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวแทนออกของจะดำเนินเรื่องให้กับ ผู้ส่งออกทั้งหมด โดยผู้ที่ส่งออกจะต้องติดต่อหาตัวแทนที่ไว้ใจได้ ทำงานดีตรงต่อเวลาและที่สำคัญต้องติดต่อได้ตลอดเวลาในยามฉุกเฉิน.